Regulamin - Dieta Spaorkana

Regulamin świadczenia usług w ramach cateringu dietetycznego
“Dieta SPA Orkana”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez
  SPA Orkana sp. z o. o.: ul Szaserów 2, 20-533 Lublin, NIP: 712-314-59-23, REGON: 060421054,
  w ramach cateringu dietetycznego “Dieta SPA Orkana”.

 2. Nabywca przed rozpoczęciem korzystania z usługi zobowiązany jest zapoznać się niniejszym Regulaminem.

§ 2

Definicje

 1. Dietetyk – specjalista ds. technologii żywności i żywienia człowieka, odpowiedzialny za przygotowanie programu dietetycznego dopasowanego do kaloryczności oraz preferencji żywieniowych Nabywcy.

 2. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usługi.

 3. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Nabywcy w ramach cateringu dietetycznego.

 4. Koordynator – pracownik firmy SPA Orkana sp. z o. o. odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie działań związanych z obsługą cateringu dietetycznego.

 5. Usługodawca – przedsiębiorstwo SPA Orkana sp. z o. o. w Lublinie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000317452, które świadczy usługę cateringu dietetycznego opatrzonego marką “Dieta SPA Orkana”.

 6. Dieta – w pełni przygotowany przez Usługodawcę zestaw określonej liczby posiłków (wyjątek stanowi Dieta indywidualna), wyprodukowany na podstawie harmonogramu dietetycznego przygotowanego przez Dietetyka.

§ 3

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa określana mianem “Cateringu dietetycznego” skonstruowana w oparciu o konsultacje dietetyczne, dopasowana do indywidualnych potrzeb Nabywcy.

 2. Wszystkie diety składają się z dziennej określonej liczby pełnowartościowych posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).

 3. Istnieje możliwość zmówienia mniejszej ilości posiłków, jednakże dostawa pod wskazany adres odbywa się przy zamówieniu na kwotę minimum 40,00 zł brutto.

 4. Posiłki dostarczane są w hermetycznie zamkniętych opakowaniach.

 5. Ze wszystkich diet eliminowane są w ramach ceny podstawowej gluten i laktoza
 6. W ramach ceny podstawowej Nabywca może wyeliminować maksymalnie 3 nielubiane produkty spożywcze. Każde kolejne wykluczenie wiąże się z dopłatą 1 zł do każdego zestawu diety.

§ 4

Składanie zamówień

 1. Zamówienie możliwe jest do złożenia w następujący sposób:

 1. w przypadku pierwszego zamówienia – podczas konsultacji z dietetykiem na podstawie sporządzonego formularza zawierającego dokładny opis preferencji żywieniowych, ograniczeń zdrowotnych oraz przyjętych celów dietetycznych Nabywcy,

 2. w przypadku drugiego i kolejnych zamówień – poprzez kontakt z Koordynatorem Cateringu drogą mailową lub telefoniczną.

 1. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub potwierdzenia telefonicznego.

 2. Nabywca zobligowany jest zgłosić zastrzeżenia do treści potwierdzenia zamówienia
  w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenia zastrzeżeń w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z akceptacją treści zamówienia.

§ 5

Realizacja zamówień

 1. Dostawy odbywają się 5 lub 7 razy w tygodniu między godziną 18:00 a 21:00.

 2. Pierwsza dostawa następuje niepóźniej niż 2 dni robocze od daty potwierdzenia zamówienia.

 3. Datę rozpoczęcia dostaw, ilość tygodniowa oraz godziny dostaw ustala Koordynator z Nabywcą drogą mailową lub telefonicznie.

 4. Nabywca ma prawo odmówić, zmienić czas lub miejsce dostawy najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego termin dostawy.

 5. Nabywca ma prawo do osobistego odbioru Diety w siedzibie firmy SPA Orkana sp. z o. o. w Lublinie przy ul. Szaserów 2, między godziną 18.00 a 22.00 (w dniu produkcji) lub 9.00 – 18.00 (następnego dnia) od poniedziałku do niedzieli po uprzednim omówieniu tego
  z Koordynatorem.

 6. W przypadku nieobecności Nabywcy w miejscu odbioru Diety, posiłki będą przechowywane do odbioru osobistego przez 24 godziny w siedzibie firmy pod adresem: SPA Orkana,
  ul Szaserów 2, 20-533 Lublin.

§ 6

Płatności za zamówienie

 1. Nabywca zobligowany jest dokonać płatności za Usługę przed rozpoczęciem dostaw
  w jeden z następujących sposobów:

 1. przelew bankowy na podstawie wystawionej faktury proforma

 2. osobiście w siedzibie firmy SPA Orkana sp. z o.o. ul. Szaserów 2, 20-533 Lublin. (gotówką lub kartą płatniczą) z możliwością otrzymania faktury proforma

§ 7

Zmiana i anulowanie zamówienia

 1. Nabywca ma prawo do zmiany terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.

 2. Nabywca uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym dniu.

 3. O decyzji zmiany bądź anulowania Zamówienia w danym dniu, nabywca zobowiązany jest poinformować Koordynatora telefonicznie pod numerem 517 902 738 lub mailowo pod adresem dietanawynos@spaorkana.pl.

 4. Zamówienie automatycznie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Nabywca skorzystał z uprawnienia do anulowania.

 5. Nabywcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z powodu jego częściowego anulowania.

 6. Kurier nie jest upoważniony do przyjmowania jakichkolwiek zgłoszeń dotyczących modyfikacji Usługi

§ 8

Składanie reklamacji

 1. W razie wystąpienia niezgodności posiłku z zamówieniem lub posiłek nie spełnia wymogów należytej jakości, Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od zidentyfikowania nieprawidłowości w Zamówieniu. Po upływie 12 godzin Nabywca nie ma prawa do zgłaszania reklamacji związanych z zamówieniem.

 3. Reklamację uznaje się za złożoną:

 1. w sytuacji, gdy została złożona za pomocą poczty elektronicznej; z chwilą otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia reklamacji

 2. w sytuacji, gdy została złożona drogą telefoniczną; z chwilą potwierdzenia złożonej reklamacji

 3. osobiście w siedzibie firmy.

 1. Reklamacje w sprawach rozpatruje Usługodawca w przeciągu 12 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

 2. Przedsiębiorstwo SPA Orkana sp. z o. o. zobowiązane jest do wymiany posiłku lub zestawu posiłków, będącego przedmiotem reklamacji nie później niż w ciągu 3 godzin od momentu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji po
  godz. 19.00 w dniu roboczym lub w dniu wolnym od pracy, wymiana odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z Nabywcą terminu wymiany.

 3. Nabywca zobowiązany jest do zwrotu reklamowanego posiłku kurierowi firmy SPA Orkana sp. z o. o.

§ 9

Sposób przechowywania

 1. Niewłaściwie przechowywane posiłki stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia. Należy ściśle przestrzegać warunków ich przechowywania.

 2. Potrawy zamknięte w szczelnych opakowaniach powinny być przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich zepsucie lub zanieczyszczenie, w temperaturze nieprzekraczającej 8°C.

 3. Termin przydatności do spożycia to 48h od daty produkcji.

 4. Wszystkie diety, z wyjątkiem Diety Indywidualnej, mogą zawierać alergeny.

§ 10

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca odpowiada wyłącznie za przygotowanie zamówienia, jego należyte zapakowanie oraz dostarczenie Nabywcy na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie produktów, w nieodpowiednich warunkach oraz przedwczesnego zużycia na skutek złego przechowywania.

 3. Nieuwzględnienie przez Nabywcę zaleceń Dietetyka lub podanie w ankiecie żywieniowej informacji niezgodnych z prawdą wyłączają odpowiedzialność Dietetyka za niezachowanie należnej staranności przy przygotowywaniu planu żywieniowego.

§ 11

Polityka prywatności

1. Dane osobowe oraz teleadresowe Nabywców, gromadzone w procesie rejestracji zamówienia są przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.)

 1. Administratorem danych osobowych jest SPA Orkana Sp. z o. o. ul Szaserów 2, 20-533 Lublin, NIP: 712-314-59-23, REGON: 060421054.

 2. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim i będą wykorzystywane jedynie w celach marketingowych.

Najnowsze Posty

Catering Dietetyczny SPA Orkana